Rossend Carrasco Formiguera

Museu d’Història de la Medicina de Catalunya ha rebut la donació d'un fons documental pertanyent al reconegut diabetòleg Rossend Carrasco Formiguera.


Professor Rossend Carrasco Formiguera (amb bata blanca) entre esudiants al gabinet de Fisiologia de la Universitat de Puebla a Mèxic, 1941-1945. [Museu d’Història de la Medicina de Catalunya - MHMC]


En les dècades de 1920 i 1930 Carrasco Formiguera va fer diverses publicacions i organitzà cursos sobre diabetis. En reconeixement a la seva vàlua en el terreny de la diabetologia, el 1933, quan s’estructura la Universitat de Barcelona Autònoma és nomenat professor agregat de la càtedra de Malalties de la Nutrició. La significació política familiar, la Guerra Civil Espanyola i l'afusellament del seu germà Manuel, dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya, el juny de 1939, l’obliguen a exiliar-se a Mèxic, on és contractat com a professor de la Universitat de Puebla i de la Universitat Nacional Autònoma. Posteriorment, marxa a Veneçuela, per ocupar les càtedres de Fisiologia de Mérida, Maracay i, també, de la Universitat Central de Veneçuela (1963-1972).

La documentació donada al Museu, que fins ara s’ha conservat a la Fundació Carrasco Formiguera, conté documents de la recerca i publicacions que el Dr. Carrasco Formiguera va realitzar durant el seu exili primer a Mèxic i després a Veneçuela des de 1939 fins a 1974.

DOC. GRAL. Puebla i Mèxic D.F, 1939-1948.
Llista de treballs publicats des de 1940 a 1946
Diferents treballs sobre nutrició: 'problemes socials de l'alimentació', 'fisiologia de la nutrició'
Protocols d'experiments: Puebla 1944-1945
Original sobre clínica endocrinologia

Originals diversos.
Sobre insulina d'acció prolongada
Estudi sobre dos casos d'insulino-resistència
Divulgacions sobre la vida i mort de Sir Frederick Banting
'On the mechanism of Alloxan Hypoglycaemia'
Estudis sobre la modificació deis efectes de l’al·loxana per la injecció prèvia d'adrenalina
Diabetis, possibles relacions
'Sur le mecanisme de l'Hipoglycemie alloxanique'
'Línies generals del metabolisme deis glicerids'
'El metabolisme normal deis glicèrids'
Informe al Instituto Nacional de Nutrición
Informe al Instituto Nacional de Nutrición
Copia a maquina del llibre publicat als anys '20 (?)
Originals del llibre no acabat (?) sobre la diabetis (capítols I al VIII)

Revistes mèdiques. Quadern i apunts d’experiments, 1939-1972. Congressos.
Congressos
Montreal (1953). XIX International Physiological Congress (nom i adreça dels membres, i informe general)
Buenos Aires (1959). Text llegit sobre el colesterol
Tokio (1965). 'Efectes simpatic-mimétics de la reserpina'
Jerusalem (1971). lnsulin Symposium
Quadern i apunts d'experiments (1939-1972)
Toulouse (FranÇa)
Puebla (Mèxic)
Veneçuela

Revistes mèdiques material de treball, 1974.

Separates
Dades i índexs hematològics normals en Mérida (Veneçuela)
From the pre insulin age to the Banting and Best era
Nuclear hipersegmetation of neutrophy and granulocytes in hiperthyroidism'
Concepte, classificació, i nomenclatura de l’hipertiroïdisme clínic humà
Interacció de la reserpina sobre els efectes circulatoris respectius

Separates treball del Doctor, diversos.

Universitat central de Veneçuela.
Sobres que contenen documentació general administrativa sobre assumptes relacionats amb el departament de Fisiologia de l’Institut de Medicina Experimental
'Govern de la fundo tiroide'. Concepte, classificació, nomenclatura, etiologia i patogènia de l’hipertiroïdisme clínic humà
Efecte antidiabètic d'adrenalina sobre al·loxana
Al·loxana. lnici d'experiments en diabetis
Efecte precoç d' injecció
Textos de comunicacions i convencions presentades
Colesterol: tècniques pera determinacions del colesterol. Mètode de Nelson
Copia de 'Investigacions en alguna manera relacionades amb la diabetis des de 1683 fins 1922
Resums de la Convenció ASOVAC (Ass. venegolana per a l'avanç, de la Ciencia)
Fotos
Esborranys originals de 'Nuclear hipersegmentation of neutrophil granulocytes in hipertioroidism'
Termoregulació (1964-1965)
Seminari i Simposi: 'Tiroides i Tirotropina'
Text sobre August Pi i Sunyer
111 Seminari d'Educació Mèdica
Lligó inaugural i apunts complementaris a les classes teóriques dictades pel professor RCiF
Estudi d'una modificació del mètode Folch, Lees i Stanley per a l'aïllament i purificació de lípids (treball presentat a l'ASOVAC)
Gràfiques originals presentades a la comunicació 'Potenciació de l'efedrina i reserpina' (1957).